ประกาศ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง เรือง สมัครับเลือกประชาชนเป็นกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารตำรวจ
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
https://saranitet.police.go.th/news
QR CODE