จนท.ควบคุมผู้ต้องหา
รักษาการณ์ธนาคาร
รักษาความปลอดภัยร้านทอง / ประชาสัมพันธ์

ยศ ชื่อ สกุล
ทำหน้าที่
ร.ต.อ.โชติ ขุนเนียน ประจำสหกรณ์ครู จว.พัทลุง
ร.ต.อ.พูนชัย มากหนู ประจำธนาคารกรุงไทย สาขาท่ามิหรำ
ร.ต.อ.ประสิทธิ์ จันทร์ทอง ประจำธนาคาร ธกส.สาขาท่าแค
ร.ต.อ.สุรพล สัตรัตน์ ประจำธนาคาร ธกส.สาขาท่ามิหรำ
ร.ต.ท.ไพฑูรย์ จิตรภักรดี ประจำธนาคารทหารไทยสาขาพัทลุง
ร.ต.ท.สุนทร มโนภักดี ประจำธนาคารกรุ่งศรีอยุธยา สาขาพัทลุง
ด.ต.สุวรรณ แดงสว่าง ประจำธนาคารกรุงเทพ จำกัดมหาชน
ด.ต.วิรัตน์ เหลืออ้น ประจำธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง
ร.ต.ต.ธนัช ทองทวี รักษาความปลอดภัยในร้านทอง
ด.ต.อรุณ มีขาว รักษาความปลอดภัยในร้านทอง
ด.ต.สมบัติ เอียดชุม ประชาสัมพันธ์
ร.ต.ต.ไพรัตน์ ธรรมศรี สิบเวรและเวรควบคุมผู้ต้องหา
ด.ต.ธวัฒน์ เขียวไชย สิบเวรและเวรควบคุมผู้ต้องหา
ด.ต.ไวพจน์ สมนึก สิบเวรและเวรควบคุมผู้ต้องหา
ด.ต.นพ บัวศรี สิบเวรและเวรควบคุมผู้ต้องหา
ด.ต.ประนาม เพชรกาญ สิบเวรและเวรควบคุมผู้ต้องหา