เกณฑ์มาตรฐานหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา
สภ.เมืองพัทลุง
มาตรา ข้อหาหรือข้อฐานความผิด เงินสด หลักทรัพย์ ตำแหน่ง
136 ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน 27,000 34,000 40,000
137 แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 16,000 20,000 24,000
138 วรรคแรก ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน 22,000 27,000 32,000
วรรคสอง โดยใช้กำลังประทาร้าย 27,000 34,000 40,000
139 ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน 43,000 54,000 64,000
138,139 ต่อสู้ขัดขวาง,ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน 54,000 67,000 80,000
ประกอบ วรรคแรก มีหรือใช้อาวุธหรือร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป
140 วรรคสอง อ้างอั้งยี่หรือช่องโกง 80,000 100,000 120,000
วรรคสาม มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดฯ 96,000 120,000 144,000
141 ถอน ทำให้เสียหายฯ ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย 22,000 27,000 32,000
142 ทำให้เสียหาย ทำลายฯซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ 27,000 34,000 40,000
143 คนกลางเรียกรับสินบน 54,000 67,000 80,000
144 ให้สินบนเจ้าพนักงาน 54,000 67,000 80,000
145 แสดงตนป็นเจ้าพนังงาน 22,000 27,000 32,000
146 สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน 22,000 27,000 32,000
147 เจ้าพนักงานยักยอก 160,000 200,000 240,000
148 เจ้าพนักงานข่มขืนใจ 270,000 340,000 400,000
149 เจ้าพนักงานรับสินบน 270,000 340,000 400,000
150 เจ้าพนักงานกระทำการโดยเห็นแก่สินบนที่เรียกรับ 160,000 200,000 240,000
151 เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต 160,000 200,000 240,000
157 เจ้าพนักงานปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 80,000 100,000 120,000
158 เจ้าพนักงานทำให้ทรัพย์หรือเอกสารที่ตนปกครองเสียหาย 54,000 67,000 80,000
159 เจ้าพนักงานทำอันตรายเครื่องหมายที่ประทับทรัพย์สิน 54,000 67,000 80,000
160 เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตราโดยมิชอบ 54,000 67,000 80,000
161 เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร 80,000 100,000 120,000
162 เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ 64,000 80,000 96,000
163 เจ้าพนักงานเปิดจดหมายหรือโทรเลข 54,000 67,000 80,000
164 เจ้าพนักงานทำให้ผุ้อื่นล่วงรู้ความลับราชการ 54,000 67,000 80,000
165 เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกกหมายหรือคำสั่ง 27,000 34,000 40,000
166 วรรคแรก เจ้าพนักงานละทิ้งงาน 54,000 67,000 80,000
วรรคสอง ทำเพื่อเปลี่ยนแปลงกฏหมายแผ่นดิน 80,000 100,000 120,000
167 ให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม 54,000 67,000 80,000
168 ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคำ 6,000 7,000 8,000
169 ขัดขืนบังคับซึ่งให้ส่งทรัพย์เอกสารใดๆ 6,000 7,000 8,000
170 ขัดขืนหมายหรือคำสั่งศาลให้มาให้ถ้อยคำในการพิจารณาคดี 11,000 14,000 16,000
171 ขัดขืนคำสั่งของศาลให้สาบาน 11,000 14,000 16,000
172,173 แจ้งความเท็จว่ามีการกระทำความผิดอาญา 27,000 34,000 40,000
174 วรรคแรก แจ้งความเท็จตาม ม.1172,173 เพื่อแกล้งให้ต้องถุกบังคับตาม 22,000 27,000 32,000
ประกอบ วิธีการเพื่อความปลอดภัย
172,173 วรรคสอง เพื่อแกล้งให้ต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น 54,000 67,000 80,000
175 ฟ้องเท็จ 54,000 67,000 80,000
177 วรรคแรกเบิกความเท็จ 54,000 67,000 80,000
วรรคสอง เบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญา 64,000 80,000 96,000
180 วรรคสอง นำสืบหรือแสดงหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดีอาญา 64,000 80,000 96,000
184 ช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ 54,000 67,000 80,000
188 ทำลายเอกสารหรือพินัยกรรม 54,000 67,000 80,000
189 ช่วยเหลือผุ้กระทำความผิด 27,000 34,000 40,000
190 วรรคสอง หลบหนีโดยแหกคุกที่คุมขังหือร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป 27,000 34,000 40,000
โดยใช้กำลังประทาร้าย 54,000 67,000 80,000
วรรคสาม ถ้าการกระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด 80,000 100,000 120,000
191 วรรคแรก ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี 54,000 67,000 80,000
วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังที่หลบหนีต้องคำพิพากาลงโทษประหารชีวิตฯ 64,000 80,000 96,000
หรือมีจำนวนสามคนขึ้นไป
วรรคสาม  ใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดฯ 80,000 100,000 120,000
192 ให้พำนักผู้หลบหนี 43,000 54,000 64,000
198 ดูหมิ่นศาล 80,000 100,000 120,000
199 ซ่อนเร้น ย้าย ทำลายศพ 16,000 20,000 24,000
200 วรรคแรก เจ้าพนักงานยุติธรรมช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้พ้นโทษ 80,000 100,000 120,000
วรรคสอง ทำเพื่อแกล้งบุคคลอื่นให้ต้องรับโทษ 160,000 200,000 240,000
201 เจ้าพนักงานยุติธรรมรับสินบน 270,000 340,000 400,000
202 เจ้าพนักงานยุติธรรมกระทำการโดยเห็นแก่สินบน 270,000 340,000 400,000
203 เจ้าพนักงานขัดขวางเพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา 43,000 54,000 64,000
204 วรรคแรก เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น 54,000 67,000 80,000
วรรคสอง ถ้าผู้ถูกคุมขังต้องพิพากษาลงโทษประหารชีวิตฯ 80,000 100,000 120,000
205 ทำให้ผุ้ถูกคุมขังหลุดพ้นโดยประมาท 27,000 34,000 40,000
206 เหยียดหยามศาสนา 54,000 67,000 80,000
207 ก่อความวุ่นวายในพิธีกรรมทางศาสนา 16,000 20,000 24,000
208 แต่กายเป้นพระภิกษุ 16,000 20,000 24,000
209 วรรคแรก อั้งยี่ 54,000 67,000 80,000
วรรคสอง ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า ฯ 64,000 80,000 96,000
210 วรรคแรก ช่องโจร 16,000 20,000 24,000
วรรคสอง สมคบกระทำความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิต 43,000 54,000 64,000
214 ประพฤตนเป็นธุระจัดหาที่พำนัก 43,000 54,000 64,000
215 วรรคแรก มั่วสุมตั้งแต่10คน ก่อความวุ่นวาย 16,000 20,000 24,000
วรรคสอง ผู้กรนะทำความผิดคนหนึ่งมีอาวุธ  32,000 40,000 48,000
วรรคสาม ผุ้กระทำความผิดเป็นหัวหน้าฯ 54,000 67,000 80,000
217 วางเพลิง 64,000 80,000 96,000
218 วางเพลิงมีเหตุแกรรจ์  270,000 340,000 400,000
220 วรรคแรก ทำให้เกิดเพลิงไหม้ 64,000 80,000 96,000
วรรคสอง ทำให่เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ ม.218 270,000 340,000 400,000
221 ทำให้เกิดระเบิด 64,000 80,000 96,000
223 ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดแก่ทรัพยที่มีค่าน้อย 43,000 54,000 64,000
224 วรรคแรก ทำความผิดตาม ม.217,218,221,222 เป็นเหตุให้ผุ้อื่นถึงแก่ความตาย 270,000 340,000 400,000
วรรคสอง รับอันตรายสาหัส 220,000 270,000 320,000
225 ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท 64,000 80,000 96,000
230 ก่ออันตรายแก่ทางรถไฟหรือรถราง 64,000 80,000 96,000
231 ก่ออันตรายแก่เครื่อสัญญาณในการจราจรฯ 64,000 80,000 96,000
237 เอาของมีพิษเจืออาหาร 80,000 100,000 120,000
238 วรรคแรก ทำความผิดตาม ม.226 ถึง ม.237 เป็นเหตุให้ผุ้อื่นถึงแก่ความตาย 220,000 270,000 320,000
วรรคสอง รับอันตรายสาหัส 107,000 140,000 160,000
240,241 ปลอมหรือแปลงเงินตรา 220,000 270,000 320,000
244 มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงโยรู้ 107,000 140,000 160,000
245 ไม่รู้ว่าเป็นงินตราปลอมหรือแปลงต่อมารู้ยังขืนนำออกใช่ 80,000 100,000 120,000
246 ทำเครื่องมือสำหรับปลอมแปลงเงินตรา 140,000 170,000 200,000
249 วรรคแรก ทำบัตรหรือโลหะธาตุ ให้คล้ายคลึงเงินตราหรือจำหน่าย 22,000 27,000 32,000
วรรคสอง จำหน่ายโดยการนำออกใช่ 48,000 60,000 72,000
250 ปลอมดวงตราแผ่นดิน 140,000 170,000 200,000
251 ปลอมดวงตราทบวงการเมือง 64,000 80,000 96,000
254 ปลอมแสตมป์ 64,000 80,000 96,000
256 นำแสตมป์ที่ใช่ไม่ได้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 27,000 34,000 40,000
258 ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งใช่ในการขนส่งสาธารณะ 27,000 34,000 40,000
261 ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงตั๋ว 27,000 34,000 40,000
264 ปลอมเอกสาร 32,000 40,000 48,000

 

มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด เงินสด หลักทรพย์ ตำแหน่ง
265 ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ                    
54,000
                       
67,000
                  
80,000
266 ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์                          
80,000
                     
100,000
               
120,000
267 แจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ                           
32,000
                        
40,000
                  
48,000
273 ปลอมเครื่องหมายการค้า                           
27,000
                        
34,000
                  
40,000
274 เลียนแบบเครื่องหมายการค้า                           
27,000
                        
34,000
                  
40,000
  วรรคแรก ข่มขืนกระทำชำเรา                        
134,000
                      
167,000
               
200,000
276 วรรคสอง ทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด                        
214,000
                      
267,000
               
320,000
  หรือโทรมหญิง
  วรรคแรก ชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15  ปี                        
134,000
                      
167,000
               
200,000
277 วรรคสาม ชำเราเด็กอายุไม่เกิน 13  ปี                        
187,000
                      
234,000
               
280,000
  วรรคสี่ โทรมเด็กและเด็กไม่ยินยอมหรือมีอาวุธปืน                        
214,000
                      
267,000
               
320,000
  หรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้อาวุธ
277 ทวิ ทำผิดตาม ม.276 วรรคแรก,277 วรรคแรก,วรรคสาม
เป็นเหตุให้
1) รับอันตรายสาหัส                        
240,000
                      
300,000
               
360,000
2) ถึงแก่ความตาย                        
267,000
                      
334,000
               
400,000
277 ตรี ทำผิดตาม ม.276 วรรคสาม ,277 วรรคสี่ เป็นเหตุให้
1) รับอันตรายสาหัส                        
267,000
                      
334,000
               
400,000
2) ถึงแก่ความตาย                        
320,000
                      
400,000
               
480,000
278 อนาจารบุคคลอายุกว่า 15 ปี                           
64,000
                        
80,000
                  
96,000
279 วรรคแรก อนาจารเด็กอายุไม่เกิน  15 ปี                            
80,000
                      
100,000
               
120,000
วรรคสอง  โดยใช้กำลังประทุษร้ายฯ                           
96,000
                      
120,000
               
144,000
280 ทำผิดตาม ม.278,279  เป็นเหตุให้
1) รับอันตรายสาหัส                        
134,000
                      
167,000
               
200,000
2) ถึงแก่ความตาย                        
267,000
                      
334,000
               
400,000
282 วรรคแรก  เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น                           
80,000
                      
100,000
               
120,000
วรรคสอง  กระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี                           
96,000
                      
120,000
               
144,000
วรรคสาม  กระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี                         
107,000
                      
134,000
               
160,000
283 วรรคแรก  เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น                        
134,000
                      
167,000
               
200,000
วรรคสอง  กระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี                        
214,000
                      
267,000
               
320,000
วรรคสาม  กระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี                         
267,000
                      
334,000
               
400,000
284 พาบุคคลอื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ                           
64,000
                        
80,000
                  
96,000
286 ดำรงชีพจากหญิงค้าประเวณี                        
160,000
                      
200,000
               
240,000
288 ฆ่าผู้อื่น                        
267,000
                      
334,000
               
400,000
  พยายามฆ่าผุ้อื่น                        
160,000
                      
200,000
               
240,000
289 ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์                        
320,000
                      
400,000
               
480,000
พยายามฆ่ามีเหตุฉกรรจ์                        
214,000
                      
267,000
               
320,000
290 วรรคแรก  ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย                        
107,000
                      
134,000
               
160,000
วรรคสอง มีเหตุฉกรรจ์ตาม ม.289                        
134,000
                      
167,000
               
200,000
291 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
  รถจักรยานยนต์, รถยนต์ส่วนบุคคล                           
64,000
                        
80,000
                  
96,000
  รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร                           
80,000
                      
100,000
               
120,000
294 ชุลมุนต่อสุ้จนเป็นเหตุให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย                           
32,000
                        
40,000
                  
48,000
295 ทำร้าย                           
27,000
                        
34,000
                  
40,000
296 ทำร้ายมีเหตุฉกรรจ์                           
32,000
                        
40,000
                  
48,000
297 ทำร้ายสาหัส                           
64,000
                        
80,000
                  
96,000
298 ทำร้ายสาหัสมีเหตุฉกรรจ์                           
80,000
                      
100,000
               
120,000
299 ชุลมุนต่อสุ้จนเป็นเหตุให้มีบุคคลรับอันตรายสาหัส                           
16,000
                        
20,000
                  
24,000
300 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส รถจักรยานยนต์                           
27,000
                        
34,000
                  
40,000
รถยนต์ส่วนบุคคล                           
54,000
                        
67,000
                  
80,000
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร                           
64,000
                        
80,000
                  
96,000
301 หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก                           
43,000
                        
54,000
                  
64,000
302 วรรคแรก ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม                           
54,000
                        
67,000
                  
80,000
วรรคสอง เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส                           
64,000
                        
80,000
                  
96,000
วรรคสาม เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย                           
80,000
                      
100,000
               
120,000
303 วรรคแรก ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงไม่ยินยอม                           
64,000
                        
80,000
                  
96,000
  วรรคสอง เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส                           
80,000
                      
100,000
               
120,000
  วรรคสาม เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย                        
107,000
                      
134,000
               
160,000
309 วรรคแรก ข่มขืนใจ                           
43,000
                        
54,000
                  
64,000
  วรรคสอง ข่มขืนใจมีอาวุธฯ                           
54,000
                        
67,000
                  
80,000
  วรรคสาม อ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร                           
64,000
                        
80,000
                  
96,000
310 หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น                           
43,000
                        
54,000
                  
64,000
310 ทวิ หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเพื่อให้กระทำการอย่างใด                           
54,000
                        
67,000
                  
80,000
312 เอาคนลงเป็นทาส                           
80,000
                      
100,000
               
120,000
313 วรรคแรก เรียกค่าไถ่                        
214,000
                      
267,000
               
320,000
วรรคสอง ผู้ถูกกักขังรับอันตรายสาหัส                        
240,000
                      
300,000
               
360,000
วรรคสาม ผู้ถูกกักขังถึงแก่ความตาย                        
267,000
                      
334,000
               
400,000
315 คนกลางเรียกทรัพย์สิน                        
187,000
                      
234,000
               
280,000
317 วรรคแรก พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี                           
96,000
                      
120,000
               
144,000
  วรรคสาม เพื่อหากำไร                        
107,000
                      
134,000
               
160,000
318 วรรคแรก พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน 18 ปี                           
80,000
                      
100,000
               
120,000
  วรรคสาม เพื่อหากำไร ฯ เพื่อการอนาจาร                           
96,000
                      
120,000
               
144,000
319 วรรคแรก พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน 18 ปี เพื่อหา                            
80,000
                      
100,000
               
120,000
  กำไรโดยผู้เยาว์เต็มใจ
326 หมิ่นประมาท                           
16,000
                        
20,000
                  
24,000
328 หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา                           
27,000
                        
34,000
                  
40,000
334 ลักทรัพย์                           
27,000
                        
34,000
                  
40,000
335 วรรคแรก ลักทรัพย์อนุมาตราเดียว                           
48,000
                        
60,000
                  
72,000
วรรคสอง สองอนุมาตรา                           
54,000
                        
67,000
                  
80,000
วรรคสาม ทำต่อโค กระบือ เครื่องกล                           
64,000
                        
80,000
                  
96,000
335 ทวิ วรรคแรก ลักพระพุทธรูป                           
80,000
                      
100,000
               
120,000
วรรคสอง กระทำในวัด สำนักสงฆ์                           
96,000
                      
120,000
               
144,000
336 วรรคแรก วิ่งราวทรัพย์                           
54,000
                        
67,000
                  
80,000
วรรคสอง รับอันตรายแก่กาย                           
64,000
                        
80,000
                  
96,000
วรรคสาม รับอันตรายสาหัส                           
80,000
                      
100,000
               
120,000
วรรคสี่ ถึงแก่ความตาย                        
107,000
                      
134,000
               
160,000
336 ทวิ ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ                           
80,000
                      
100,000
               
120,000
337 กรรโชกทรัพย์                           
54,000
                        
67,000
                  
80,000
338 รีดเอาทรัพย์                           
64,000
                        
80,000
                  
96,000
339 วรรคแรก ชิงทรัพย์                           
80,000
                      
100,000
               
120,000
วรรคสอง เข้า ม.335 หรือทำต่อโคฯ                           
96,000
                      
120,000
               
144,000
วรรคสาม รับอันตรายแก่กาย                        
107,000
                      
134,000
               
160,000
วรรคสี่ รับอันตรายสาหัส                        
134,000
                      
167,000
               
200,000
วรรคห้า ถึงแก่ความตาย                        
267,000
                      
334,000
               
400,000
340 วรรคแรก ปล้นทรัพย์                        
107,000
                      
134,000
               
160,000
วรรคสอง มีอาวุธ                        
160,000
                      
200,000
               
240,000
วรรคสาม รับอันตรายสาหัส                        
214,000
                      
267,000
               
320,000
วรรคสี่ โดยแสดงความทารุณฯ                        
214,000
                      
267,000
               
320,000
วรรคห้า ถึงแก่ความตาย                        
267,000
                      
334,000
               
400,000
341 ฉ้อโกง                           
27,000
                        
34,000
                  
40,000
342 ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นฯ                           
54,000
                        
67,000
                  
80,000
343 ฉ้อโกงประชาชน                           
64,000
                        
80,000
                  
96,000
345 ฉ้อโกงค่าอาหาร                             
3,000
                          
4,000
                    
4,000
349,350 โกงผู้รับจำนำ โกงเจ้าหนี้                           
22,000
                        
27,000
                  
32,000
352 ยักยอก                           
27,000
                        
34,000
                  
40,000
354 ยักยอกในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์สินฯ                           
54,000
                        
67,000
                  
80,000
357 วรรคแรก รับของโจร                           
54,000
                        
67,000
                  
80,000
วรรคสอง เพื่อค้ากำไรฯ                           
80,000
                      
100,000
               
120,000
วรรคสาม กระทำต่อทรัพย์อันได้มาตาม ม.335 ทวิ,                        
107,000
                      
134,000
               
160,000
339 ทวิ,340 ทวิ 
358 ทำให้เสียทรัพย์                           
27,000
                        
34,000
                  
40,000
359,360 ทำให้เสียทรัพย์ต่อเครื่องกลฯ หรือทำให้เสียทรัพย์                           
54,000
                        
67,000
                  
80,000
  ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารระประโยชน์
360 ทวิ ทำให้เสียทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรกฯ                           
80,000
                      
100,000
               
120,000
362 บุกรุก                           
16,000
                        
20,000
                  
24,000
363 ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์                           
27,000
                        
34,000
                  
40,000
365 บุกรุกมีเหตุฉกรรจ์                           
54,000
                        
67,000
                  
80,000

 

มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
72 วรรคหนึ่ง ฝ่าฝืน ม.7 ทำซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้าซึ่ง      
อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยมิได้รับอนุญาต      
1. ซื้อ มี สั่ง อาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียน      
ก.ปืนสั้น(รวมถึงปืนไฟเช็คและปืนปากกา)            80,000             100,000            120,000
ข.ปืนยาว ปืนแก๊ป            30,000                34,000              40,000
ค.ปืนอัดลม            20,000                20,000              24,000
2.ทำหรือนำเข้าอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียน            80,000             100,000            120,000
วรรสอง       
1.ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง กรณีเกี่ยวกบส่วนหนึ่งส่วนใดของ            50,000                60,000              64,000
อาวุธปืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง      
2.มีเครื่องกระสุนปืน            20,000                20,000              24,000
วรรคสาม มีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น            27,000                34,000              40,000
72ทวิ วรรคหนึ่งมีเครื่องกระสุนปืน            16,000                20,000              24,000
วรรคสอง      
1.ปืนไม่มีทะบียนและ      
ก.พาติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ          107,000             134,000            160,000
ข.พาไปโดยเปิดเผยหรือไปในชุมชน(ม 8 ทวิ วรรคสอง)          134,000             167,000            200,000
2.ปืนมีทะเบียนของผู้อื่นและ      
ก.พาติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ            43,000                54,000              64,000
ข.พาไปโดยเปิดเผยหรือไปในชุมชน            54,000                70,000              80,000
3.ปืนทะเบียนของตนแต่ไม่มีใบอนุญาตติดตัวและ      
ก.พาติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ            22,000                27,000              32,000
ข.พาไปเปิดเผยหรือไปในชุมนุมชน            32,000                40,000              48,000
ค.มีใบอนุญาตพกพา แต่พาโดยเปิดเผย            11,000                14,000              16,000
         
73 1.ทำประกอบ สั่ง นำ เข้า หรือจำหน่ายอาวุธปืนหรือ      
เครื่อกระสุนปืนสำหรับการค้าโยไม่ได้รับอนุญาต          187,000             234,000            280,000
2.ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ          107,000             134,000            160,000
73ทวิ 1.ผู้รับใบอนุญาตซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ อาวุธปืนไม่มี            80,000             100,000            120,000
  ทะเบียน (ม33)      
  2.จำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนแก่ผู้ไม่มี            80,000             100,000            120,000
  ใบอนุญาตให่ซื้อหรือมีและใช้( ม 34)      
         
74 ทำ ซื้อ มีใช้ สั่ง นำเข้า ค้า หรือจำหน่ายวัตถุระเบิดโดยไม่          134,000             167,000            200,000
ได้รับอนุญาต (ม 38)      
78 วรรคหนึ่ง ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษระ ซื้อ มี ใช้          134,000             167,000            200,000
สั่ง หรือนำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด นอกจาก      
ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม ม 55      
กรณีมีกระสุนปืนสงครามอย่างเดียว ไม่เกิน 5 นัด            27,000                34,000              40,000
เกิน 5 นัด แต่ไม่เกิน 20 นัด            54,000                70,000              80,000
เกิน 20 นัด แต่ไม่เกิน 50 นัด            80,000             100,000            120,000
เกิน 50 นัด ขึ้นไป          107,000             134,000            160,000
         
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
75 วรรค หนึ่ง ผลิต นำเข้า ส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท 5          160,000             200,000            240,000
(กัญชา)ไม่เกิน 5 กิโลกรัม      
เกิน 5 กิโลกรัม  ดุลพินิจ     
วรรสอง ผลิต นำเข้า ส่งออกพืชกระท่อม             80,000             100,000            120,000
ผลิต(ต้มน้ำพืชกระท่อม)              6,000                  7,000                 8,000
76 วรรคหนึ่ง มีไว้ในครอบครอง ยาเสพติดให้โทษประเภท 5              6,000                  7,000                 8,000
  (กัญชา)ไม่เกิน 10 กิโลกรัม      
  เกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม            27,000                34,000              40,000
  เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม            60,000                70,000              80,000
  เกิน 1 กิโลกรัมขึ้นไป  ดุลพินิจ     
  วรรคสองมีไว้ในครอบครอง พืชกระท่อม              6,000                  7,000                 8,000
76/1 วรรคหนึ่ง จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ      
ประเภท 5 นอกจากพืชกระท่อม ไม่เกิน 500 กรัม            54,000                67,000              80,000
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม          110,000             140,000            160,000
เกิน 1 กิโลกรัมขึ้นไป  ดุลพินิจ     
วรรคสอง กรณีตาม วรรคหนึ่ง นอกจากพืชกระท่อม ตั้งแต่   ดุลพินิจ     
10 กิโลกรัมขึ้นไป      
วรรคสาม จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายพืชกระท่อม            11,000                14,000              16,000
ไม่เกิน 500 กรัม       
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม            22,000                27,000              32,000
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม            32,000                40,000              50,000
         
  เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม            45,000                55,000              65,000
  วรรคสี่ กรณีตามวรรคสอง เป็นพืชกระท่อมตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป            60,000                67,000              80,000
91 เสพยาเพสติดให้โทษประเภท 1,2              6,000                  7,000                 8,000
หากเป็นกรณีเสพแล้วขับรถ      
รถจักรยานยนต์            11,000                14,000              16,000
รถยนต์            16,000                20,000              24,000
รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป            27,000                34,000              40,000
92 วรรคหนึ่ง เสพกัญชา              3,000                  4,000                 4,000
วรรคสองเสพพืชกระท่อม              2,000                  2,000                 2,000
       
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
126 ประกอบการขนส่งประจำทางหรือไม่ประจำทาง การขน            54,000                67,000              80,000
ส่งโดยรถขนาดเล็กหรือการขนส่งส่วนบุคคลโดยไม่ได้      
รับอนุญาต(ฝ่าฝืน ม.23)      
138 ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ทำการขน            45,000                55,000              65,000
  ส่งมีลักษณะหรือคล้ายกับผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขน      
  ส่งประจำทางและประกอบการขนส่งทับเส้นทางของ      
  ผู้ประกอบการขนส่งประจำทางเป็นการฝ่าฝืน ม 40      
151 ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถโดยไม่ได้รับอนุญาต            27,000                34,000              40,000
         
พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490
มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
62ทวิ (1)ฝ่าฝืน ม.19 ทำให้สัตย์น้ำมึนเมา วางยาเบื่อสัตว์น้ำ            35,000                40,000              50,000
(2)ฝ่าฝืน ม.20      
ก.ใช้กระแสไฟฟ้า            43,000                54,000              64,000
ข.ใช้วัตถุระเบิด            54,000                67,000              80,000
67ทวิ วรรคสอง ฝ่าฝืน ม.53 มีไว้ในครอบคครองหรือมีเกิน            11,000                14,000              16,000
ปริมาณซึ่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์น้ำตามระบุไว้ในพระ      
ราชกฤษฎีกา      
       
         
   
         
พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521
มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
33 คนต่างด้าวทำงานโดยฝ่าฝืนพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม  ม.6            27,000                34,000              40,000
       
39 รับคนต่างด้าวไว้ทำงานโดยฝ่าฝืน ม.22            16,000                20,000              24,000
         
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
62 วรรคหนึ่ง      
  ก.ฝ่าฝืน ม.11 เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทาง            22,000                27,000              32,000
  ข.ฝ่าฝืน ม.18 วรรคสอง เข้ามาหรือออกนอกราชอาณา            22,000                27,000              32,000
  จักรโดยไม่ยื่นรายการตามแบบที่กำหนดและผ่านการตรวจ      
  ของเจ้าหน้าที่      
63 วรรคหนึ่ง นำ พา คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร             80,000             100,000            120,000
อุปการะหรือช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกคนต่างด้าว      
เข้ามาในราชอาณาจักร      
วรรคสอง เจ้าของยานพาหนะนำคนต่างด้าวเข้ามาหรือออก            80,000             100,000            120,000
ไปนอกราชอาณาจักรไม่ผ่านช่องทางฯ      
64 วรรคหนึ่ง รู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืน            64,000                80,000              96,000
ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น ช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คน      
ต่างด้าวพ้นจากการจับกุม      
65 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมยานพาหนะไม่ปฎิบัติตาม             64,000                80,000              96,000
  ม.23(ไม่นำพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร      
  ตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองฯและตามกำหนดเวลา)      
71 วรรคหนึ่ง เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมไม่ปฎิบัติตามคำ            70,000                80,000            100,000
สั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตาม ม.29 วรรคหนึ่ง      
วรรคสองถ้าการปฎิบัติตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้คนต่าง            80,000             100,000            120,000
ด้าวหลบหนี      
73 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมยานพาหนะไม่ปฎิบัติตาม             64,000                80,000              96,000
  คำสั่งของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตาม ม.30      
81 คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต            25,000                27,000              32,000
  หรือการอนุญาตสิ้นสุดลงหรือถูกเพิกถอน      
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
157ทวิ วรรคสาม ฝ่าฝืน ม.43 ทวิวรรคหนึ่ง      
  ก.เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส            54,000                67,000              80,000
  ข.เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย            80,000             100,000            120,000
160 วรรคหนึ่ง ฝ่าฝืน ม.78              6,000                  7,000                 8,000
  วรรคสอง ฝ่าฝืน ม.78 เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย            11,000                14,000              16,000
  สาหัสหรือถึงแก่ความตาย      
  วรรคสาม ฝ่าฝืน ม.43(1)(2)(5)หรือ(8)              6,000                  7,000                 8,000
พ.ร.บ.ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495
มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
9 ฝ่าฝืนพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ      
  1.จำหน่ายสุรานอกเวลา            27,000                34,000              40,000
  2.ดื่มสุราในร้านค้านอกเวลา            16,000                20,000              24,000
  3.ไม่ปิดป้ายแสดงราคาโภคภัณฑ์            54,000                67,000              80,000
         
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
69 วรรคหนึ่ง มีไม้หวงห้ามยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง            64,000                80,000            100,000
  โดยไม่เสียค่าภาคหลวง      
  วรรคสอง ถ้าไม้ในครอบครอง      
  (1)เป็นไม้สักไม้ยางหรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ปริมาตรไม้ไม่เกิน          100,000             120,000            150,000
  4 ลบ. ม. หรือไม้อื่นเกิน 20 ต้น หรือท่อน หรือปริมาตรไม้เกิน 4 ลบ      
  ม. แต่ไม่เกิน 6 ลบ.ม.      
  (2)ปริมาตรเกืนจำนวนที่กล่าวใน (1)          150,000             170,000            200,000
72 ทวิ วรรคหนึ่ง ผู้รับอนุญาติตั้งโรงงานแปรรูปไม้มีไว้ในครอบคองโดย            64,000                80,000            100,000
  ฝ่าฝืน ม.51      
  วรรคสอง      
  (1)ถ้าเป็นไม้สัก ไม้ยางหรือไม้หวงห้ามประเภท ข หรือปริมาตร          100,000             120,000            150,000
  ไม่เกิน 4 ลบ.ม. หรือไม้อื่นเกิน 5 ต้น หรือม่อน หรือปริมาตไม้       
  (แปรรูปหรือมิได้แปรรูป)เกิน 1 ลบ.ม. แต่ไม่เกิน 10 ลบ.ม.      
  (2)ปริมาตรเกินจำนวนที่กล่าวใน(1)          150,000             170,000            200,000
73 วรรคหนึ่ง แปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป             64,000                80,000            100,000
  มีไม้สักแปรรูป หรือไม้แปรรูปชนิดอื่นเกิน 0.20 ลบ.ม. โดยไม่ได้      
  รับอนุญาติ (ม.48)      
  วรรคสอง ถ้าเป็นการกระทำผิดดังกล่าวต่อไม้สัก ไม้ยาง ไม้หวงห้าม          100,000             120,000            150,000
  ประเภท ข. หรือไม้อื่นเกิน 20 ต้น หรือ ท่อนหรือปริมาตรเกิน 4 ลบ.ม.      
  หรือไม้แปรรูปแล้วปริมาตรเกิน 2 ลบ.ม.      
73 ทวิ ห้ามค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่ง            64,000                80,000            100,000
  อื่นใดที่ทำด้วยไม้หวงห้ามเกินกว่าที่รัฐมนตรีกำหนดเว้นแต่ได้รับอนุญาติ      
  หรือ ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด      
         
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
31 วรรคหนึ่ง ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ อยู่อาศัย ก่อสร้าง แผ้วผาง เผาป่า            80,000             100,000            120,000
  ทำไม้ เก็บของป่า ในเขตป่าสงวน      
  วรรคสอง ถ้าความผิดตาม วรรคหนึ่ง กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ หรือ          140,000             167,000            200,000
  1. ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือไม้หวงห้าม ประเภท ข.      
  2.ไม้อื่นเกิน 20 ต้น หรือท่อน หรือรวมปริมาตรเกินกว่า 4 ลบ.ม.      
  3.ต้นน้ำลำธาร      
 
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2508
     
มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
24 ฝ่าฝืน ม.16(1) (2) (3) (4)หรือ (5)            80,000             100,000            120,000
(1)ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วผาง หรือเผาป่า      
(2)เก็บหา นำออกไป ฯ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ำมันยาง แร่ ฯ      
(3)นำออกไปหรือทำด้วยประการใดๆ ให้สัตว์เป็นอันตราย      
(4)ทำให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวดฯ      
(5)เปลี่ยนแปลงน้ำหรือทำให้น้ำเหือดแห้ง      
         
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
47 ล่า ครอบครอง ค้า นำเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคู้มครองฯ            35,000                40,000              50,000
48 เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง นำเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่าสงวนหรือ            22,000                27,000              32,000
  สัตว์ป่าคุ้มครองฯทีได้มาจากการเพาะพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งและดำเนิน      
  กิจการสวนสัตว์สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต      
49 ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์              6,000                  7,000                 8,000
  โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม ม.19      
50 ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับ            11,000                14,000              16,000
  อนุญาต ตาม ม.20      
51 เก็บ ทำอันตราย หรือครอบครองรังของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ล่าสัตว์             11,000                14,000              16,000
  ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าในบริเวณวัดฯ      
53 ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองในเขตรักษาสัตว์ป่า            64,000                80,000            100,000
54 ยึดถือครอบครองที่ดินฯในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ล่าสัตว์ป่าในเขตห้ามสัตว์ป่า            64,000                80,000            100,000
55 ช่วยซ้อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้ อรับ จำนำ หรือรับไว้โดย            11,000                14,000              16,000
  ประการใด ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่า      
56 ทำให้หลักเขต ป้ายหรือเครื่องหมายอื่นลบเลือน เสียหาย            35,000                40,000              50,000
         
พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510
มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
101 ผลิต ขาย หรือนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบันโดย            54,000                67,000              80,000
  ไม่ได้รับอนุญาต      
117 ผลิตยาปลอม          160,000             200,000            300,000
118 ผลิตยาผิดมาตรฐานหรือยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยา ม.72(2)(6)            54,000                67,000              80,000
119 ขายหรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาปลอม(ม.72(1) )          160,000             200,000            300,000
122ทวิ ขายบรรจุเสร็จหลายขนาโดยจัดเป็นชุดโดยเจตนาให้ใช้รักษาเฉพาะโรค            27,000                34,000              40,000
124 โฆษณาขายยาโยฝ่าฝืน ม.88,88ทวิ,89หรือ ม.90วงเงินประกันไม่ควรเกินค่าปรับ            27,000                34,000              40,000
  (ระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท )      
125ทวิ ผู้รับอนุญาตดำเนินการผลิตยา ขายยาหรือนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร            54,000                67,000              80,000
  ในระหว่างใบอนุญาตถูกพักใช้ตาม ม.95      
พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509
มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
49 มียาสูบไม่ติดแสตมป์เกินกว่า 500 กรัม (ม.19)            43,000                54,000              64,000
  มียาเส้นไปม่ปิดแสตมป์เกินกว่า 1 กิโลกรัม (ม.20)      
50 ขายหรือมีไว้ขายซึ่งยาเส้นหรือยาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์            54,000                67,000              80,000
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535
มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
45 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม ม.8(1)(2)(3)(4)(5)หรือ ม.8            54,000                67,000              80,000
  หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว      
47 จัดทำผลการตรวจสอบตาม ม.9 อันเป็นเท็จ            54,000                67,000              80,000
50 วรรคหนึ่ง ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม ม.12             54,000                67,000              80,000
  วรรคหนึ่ง หรือตั้งโดรงงานโยไม่ได้รับอนุญาตตาม ม.12      
  วรรคสอง ในกรณีที่ตั้งโรงงานตามวรรคหนึ่งเป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่            80,000             100,000            120,000
  กำหนดจำนวนหรือขนาดที่จะให้ตั้งหรือไม่ให้ตังในท้องที่ใดตามประกาศที่      
  ออกตาม ม.32(1)      
55 วรรคหนึ่ง ประกอบกิจการในโรงงานในระหว่างที่ได้มีคำสั่งให้หยุดประกอบ            54,000                67,000              80,000
  กิจการโรงงานหรือภายหลังที่มีคำสั่งให้ปิดโรงงาน      
  วรรคสอง สถาปนิกหรือวิศกรผู้ใดยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มี            54,000                67,000              80,000
  คำสั่งให้หยุดประกอบกิจการหรือยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานที่มีคำสั่งปิดโรงงาน      
  แล้วเพื่อให้โรงงานประกอบกิจการต่อไป      
  วรรคสาม ผู้ที่ทำงานในโรงงานหรือคนงานผู้ใดยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงาน            30,000                34,000              40,000
  เฉพาะส่วนที่มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการหรือฝฝ่าฝืนยังทำงานในโรงงาน      
  ที่มีคำสั่งให้ปิดโรงงานแล้ว      
57 ไม่ปฎิบัติตามคำสั่งวของพนักงานเจ้าหน้าที่วึ่งตาม ม.37 วรรคหนึ่ง            11,000                14,000              16,000
58 กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เครื่องจักรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ผูกมัด            11,000                14,000              16,000
  ประทับตราไว้ ตาม 37วรรคสองกลับทำงานได้อีก      
59 ขัดขวางหือไม่อำนวยความสะดวกแก่บุคคลซึ่งปลดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระ            11,000                14,000              16,000
  ทรวงมอบหมายให้เข้าจัดทำเพื่อให้การเป็นไปตามคำสั่งตาม ม.42      
         
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469
มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
27 นำของเข้ามาหรือนำออกราชอาณาจักรโดยไม่เสียอากร            30,000                34,000              40,000
27ทวิ ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาไป รับจำนำ หรือรับไว้โดยรู้ว่าเป็นของหลีกเลี่ยง            54,000                67,000              80,000
  อากร      
พ.รบ.วิทยุคมนาคม
มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
23 1.ทำ มี ใช้ นำเข้า นำออกหรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม (ม.6)            54,000                67,000              80,000
  2.ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม(ม.11)            54,000                67,000              80,000
  3.ส่งหรือจัดให้ส่งข้อความใดๆโดยวิทยุคมนาคมอันรู้อยู่ว่าเป็นเท็จหรือข้อความ            54,000                67,000              80,000
  อื่นใดที่มิได้รับอนุญาต      
26 จงใจกระทำให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคม            54,000                67,000              80,000
พ.ร.บ.รับการทหาร พ.ศ.2497
มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
46 ทหารกองเกิน ทหารกองหนุน หลีกเลี่ยง ขัดขืนไม่เข้ารับราชการในการเรียกพล              6,000                  7,000                 8,000
  เพื่อฝึกหรือทดลองความพรั่งพร้อมหรือระดมพลตาม ม.36      
         
พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522
มาตรา ข้อหาหรือฐานควาวมผิด  เงินสด   หลักทรัพย์   ตำแหน่ง 
59 ผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือจำหน่ายอาหารปลอม ( ม.25(2) )            54,000                67,000              80,000
61 ผลิต นำเข้าเพื่อจำหน่ายหรือจำหน่ายอาหารอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด (ม.25(4) )            27,000                34,000              40,000
ติดต่อ สอบถาม