งานอำนวยการ
พ.ต.ต.หญิง สิรตา เประนาม

สว.อก.สภ.เมืองพัทลุง

 

ยศ ชื่อ สกุล

ทำหน้าที่

พ.ต.ต.หญิง สิรตา เประนาม
สว.อก.
รอง สว.อก
ร.ต.อ.หญิง เกษณี ขุนเศษ
ด.ต.มูฮัมหมัด บุญช่วย
ธุรการกำลังพลและคดีวินัยและงานต่างด้าว
ด.ต.หญิง วรรณฤดี สรานนท์
ธุรการกำลังพลและคดีวินัยและงานต่างด้าว
ร.ต.อ.อาพร ผ่องใส
งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ
ร.ต.ต.อนันต์ แสงจง
งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ
ด.ต.ชยพล แป้นน้อย
งานนโยบายและแผน
ด.ต.ประยุทธ วงศ์รักษา
งานส่งกำลังบำรุงและพัสดุ
ด.ต.จิรศักดิ์ วิทยาภากร
งานส่งกำลังบำรุงและพัสดุ
ร.ต.ต.พชร ชายเกตุ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด.ต.จรัล เพ็งคล้าย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด.ต.ณัฐวุฒิ สุจจิต
งานงบประมาณการเงินและบัญชี
ด.ต.จรัญ ทองแป้น
งานงบประมาณการเงินและบัญชี
ด.ต.หญิง ประไพ แสงเรือง
งานงบประมาณการเงินและบัญชี
ด.ต.ปรีชา จีนลิบ
งานงบประมาณการเงินและบัญชี

.